Anunț final selecție DG Piața Prim Com Mediaș

Luni, 25 septembrie 2017, 07:30

PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI GENERAL

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Piața Prim-Com SA Mediaș, cu  sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/856/2010, CUI RO 27856405, capital social 90.000 lei, site http://www.piete-medias.ro/,anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director general al societăţii  Piața Prim-Com SA Mediaș.

 

Condiţii şi criterii obligatorii pentru candidați:

1)       Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;

2)       experienţă relevantă (minim 1 an) în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unorîntreprinderi publice orisocietăţi din sectorul privat;

3)       să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de Director general;

4)       cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă societăţilor publice şi experienţă practică în aplicarea acesteia (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, indicatori economico-financiari, achiziţii publice, control intern/managerial);

5)       disponibilitate de a începe activitatea la societatea Piața Prim-Com SA Mediaș cel târziu în 25 noiembrie 2017;

6)       să nu fie în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu/conflict cu societatea Piața Prim-Com SA Mediaș sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate și să nu fi produs prejudicii societății sau unei autorități tutelare a societății.

 

Criterii care constituie avantaje:

1)             studii superioare de lungă durată sau licenţă + master după sistemul Bologna;

2)             experienţă relevantă în activități din domeniul/obiectele de activitate al/ale societăţii Piața Prim-Com SA Mediaș;

3)             obținerea de profit din activitatea la societățile/întreprinderile publice pe care le-a administrat/condus;

4)             experienţă în relaţia cu autorităţile publice;

5)             alte calificări relevante.

 

Dosarul de participare se va depune la sediul societății până la data de 26 octombrie 2017 ora 10,00 și va conține în mod obligatoriu, sub sancțiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete:

1) Scrisoare de intenție

2) Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

3) copie act de identitate;

3) copie documente care atestă pregătirea profesională (acte de studii);

4) copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);

5)         cazier judiciar;

6)         declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor de la punctele 5) și 6) din ”Condiţii şi criterii obligatorii pentru candidați”, pentru postul la care se aplică;

7)         orice alte acte care dovedesc calificările ulterioare relevante și experiența relevantă, sub aspectele care constituie avantaje (menționate mai sus).

 

 Criterii de evaluare:

            1. cunoştinţele referitoare la aspectele manageriale specifice activităţii unei societăţi publice;

2.    cunoştinţele privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice;

3.    cunoştinte de guvernanță corporativă (legislatie şi capacitate managerială în domeniu);

4.    cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă societăţilor publice;

5.    experienţă practică în aplicarea legislaţiei societăţilor publice, inclusiv cu privire la specificul activităţii S.C. Piața Prim-Com SA Mediaș;

6.    aplicarea unor proceduri de îmbunătățire a activităţii (în domeniul serviciilor/întreprinderilor publice constituie avantaj);

7.    experiența în relația cu autoritățile publice.

 

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților; etapa a II-a – evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

Vor fi incluse pe lista scurtă numai persoanele care vor fi declarate ”admise” în urma parcurgerii celor două etape succesive de mai sus.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0744-795401, luni-sâmbătă, orele 7,00 – 14,00.

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.