Anunț privind selecția pentru postul de Director General 2022

PIATA PRIM COM SA, MEDIAȘ organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: 

Etapa I — selectia dosarelor candidaților.

Etapa a ll-a — test interviu pentru candidații declarați "admis" după etapa l. 

DIRECTOR GENERAL - Condiții obligatorii

1. Studii superioare de lungă durată, finalizate cu diploma de licență;

2. Experiență profesională generală, de cel putin 10 ani;

3. Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;

4. Fără înscrisuri în cazierul judiciar;

5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal;

6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 

Dosarul de participare va contine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae — model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat, Raport salariat - REVISAL sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal,

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile a prev. OIJG 109/201 1 cu completările și modificările ulterioare;

9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale personale;

5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:

1. OUG 109/201 1, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările, completările ulterioare;

2. HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/201 1 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

3. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

4. Legea 31/16.1 1 .1990 — privind societățile comerciale, actualizată.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 MAI 2022

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.