Anunț privind selecția membrilor CA 2023

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administratie la SC PIATA PRIM COM SA, Mediaș (1 post), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL MEDIAS, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru PIATA PRIM COM SA, anunță organizarea concursului pentru selecția unui membru al Consiliului de Administrație (completare de mandat), conform art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selectie: Etapa I selecția dosarelor candidaților, Interviu preliminar, Etapa a II-a analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați "admiși" după etapa l. 

Condiții obligatorii de participare:

1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul fundamental știinte economice;

2. Experiență profesională (minim 7 ani în specialitatea studiilor)

3. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;

4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;

5. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. Respectarea prevederilor art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de evaluare/selecție sunt conform prevederilor legale :

Criterii obligatorii:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Reputație personală și profesională;

6. Integritate și independență;

7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT — conform postului pentru care candidează;

Criterii opționale:

1. Experiența anterioară în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

2. Experiență anterioară în posturi de conducere.

Modalitatea de evaluare:

1. Prin analiza dosarului de candidatură raportat la îndeplinirea condițiilor obligatorii de participare.

2. Prin interviuri raportat la nivelul minim de performanță stabilit.

Dosarul de participare va contine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae — model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioare finalizate, cu diplomă de licență, în domeniul economic;

4.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în specialitatea studiilor în cadrul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 7 ani (Carnet de muncă, Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar și fiscal;

6. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. Declarații pe proprie răspundere conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator, administrator independent într-o societate conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2023.

Vezi documentul original aici

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.