Anunț Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC PIAȚA PRIM COM S.A., Mediaș (2 posturi), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

ANUNȚ

 Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC PIAȚA PRIM COM S.A., Mediaș (2 posturi), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL MEDIAȘ, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru PIAȚA PRIM COM SA, anunță organizarea concursului pentru selecția a doi membrii ai Consilului de Administrație (completare de mandat), conform art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție Etapa I – selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar Etapa a II-a, analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

Condiții obligatorii de participare:

Postul I:

1.     Studii superioare finalizate cu diploma de licență, în domeniul fundamental științe economice.

2.     Experiență profesională. (minim 7 ani în specialitatea studiilor )

3.     Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar.

4.     Îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 138^2, alin. (2) din legea 31/1990 a societăților.

5.     Cunoasterea limbii române: scris, citit și vorbit.

6.     Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

7.     Respectarea prevederilor art. 7 din OUG 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Postul II:

1.     Studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

2.     Experiență profesională. (minim 7 ani în specialitatea studiilor)

3.     Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar.

4.     Îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 138^2, alin. (2) din legea 31/1990 a societăților.

5.     Cunoasterea limbii române: scris, citit și vorbit.

6.     Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

7.   Respectarea prevederilor art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completarile ulterioare.

 

 Criterii de evaluare /selecție sunt conform prevederilor legale:

Criterii obligatorii:

1. Competențe specifice sectorului de activitate.

2. Competențe profesionale de importanță strategică.

3. Cunoștiințe de Guvernanță corporativă.

4. Competențe sociale și personale.

5. Reputație personală și profesională.

6. Integritate și independență.

7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului de care candidează.

Criterii opționale:

1. Experiență anterioară în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

2. Experiență anterioară în posturi de conducere.

Modalitatea de evaluare:

1. Prin analiza dosarului de candidatură raportat la îndeplinirea condițiior obligatorii de participare.

2. Prin interviuri raportat la nivelul minim de performanță stabilit.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. 1021/2004.

2. Copie act de identitate.

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioarea finalizate cu licență în domeniul economic.

4. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în specialitatea studiilor în cazul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 7 ani (Carnet de muncă, Adeverință, după caz).

5. Cazier juridic și fiscal.

6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

7. Declarație pe proprie răspundere conf. prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator, administrator independent intr-o societate, conf. prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrearea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participarea la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură , la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Vezi documentul original aici.

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.